:: Kiata Diecasting Co., Ltd. ::
 
 
การประกันคุณภาพ

บริษัทฯ มีระบบการประกันคุณภาพตามมาตรฐานสากลควบคุมและตรวจสอบชิ้นงานทุกขั้นตอนการผลิตด้วยเครื่องมือวัดละเอียด อุปกรณ์ตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ช่วยตรวจสอบอื่นๆ มีระบบการบันทึก การทวนสอบ รวมทั้งมีการสอบเทียน/ทวนสอบเครื่องมือวัดทุกชนิดที่ใช้ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพชิ้นงาน
Quality Assurance
 
     ©2013 designed by KTD